Dit keer terugkoppeling van twee bestuursvergaderingen. Om met de laatste te beginnen: het behandelen van de begroting.

De vergadering startte met een terugblik op het proces rondom de ontwikkeling van de ‘corporate website’. Zoals vaak bij de introductie van een nieuwe website, zijn er opstartproblemen. Dat heeft bij een aantal leden niet helpende gedachten en intense emoties opgewekt. Prima natuurlijk, want daar zijn emoties voor. Zij zetten aan tot gedrag en dat leidt er in het gunstigste geval toe dat de website haar welverdiende functionaliteit terug krijgt.

  • De reiskosten ‘rijzen’ de pan uit. Een analyse moet verder inzicht geven in de oorzaken ervan en mogelijk te nemen maatregelen. Een mogelijkheid is een drempel in te bouwen voor het aantal kilometers waarvan af gedeclareerd mag worden.• De inkomsten van het clubhuis op de zaterdag zijn teruggelopen. De reden daarvoor is vooral de vele wedstrijden die van de zaterdag naar door de week zijn verplaatst.
  • De verkoop van de oliebollen heeft niet plaatsgevonden en dat scheelt een paar duizend euro. Neen, ik ga niet hier opnieuw beginnen over het tekort aan vrijwilligers.
    Voor meer informatie over de financiën, kom naar de jaarlijks algemene ledenvergadering. Sander heeft de zaken rondom de AVG (privacy wetgeving) op een rijtje gezet en het bestuur heeft besloten zijn voorstellen in de loop van de tijd te implementeren.
  • Twintig jaar Fortis wordt gevierd op zaterdag 25 augustus, twee maanden later dan de dag waarop Fortis echt jarig is (12 juni). Noteer deze datum en houd daarover de berichtgeving in de gaten van de commissie die het feest organiseert.
  • Met medewerkers van de gemeente Vlissingen vond eind mei een vervolggesprek plaats over de plannen voor de uitbreiding van sporthal De Belt. Met de komst van een sportzaal in de Braamstraat, is de uitbreiding van de Belt ver weg.
  • Ook kwam de negatieve uitslag binnen van ons Bid voor de organisatie van het Nederlands Kampioenschap Veldkorfbal (2019 en 2020). Niet Fortis, maar Dalto heeft het toernooi toegewezen gekregen. Gelukkig hebben wij ons eigen familietoernooi.
  • Het ‘opleiden’ van scheidsrechters loopt voorspoedig en de jonge scheidsrechters worden elke zaterdag begeleid.
  • Het schoolkorfbaltoernooi wordt gehouden op woensdag 26 september. Degenen die via de vrijwilligersflyer aangegeven hebben te willen helpen, worden persoonlijk aangeschreven. Daarmee hebben we gelijk een speerpunt van het bestuur te pakken. Afgesproken is in principe iedereen te benaderen die aangegeven heeft iets voor Fortis te willen betekenen.

Het laatste punt dat ik wil aanhalen is het collectieve geheugen van Fortis. Niet altijd weten wij waar de informatie is opgeslagen die ons bestuur nodig heeft voor de besluitvorming. Zeker met een voorzitter die meer op de toekomst is gericht dan het verleden, is dat een ‘probleempje’. Dat is met de komst van de privacy wetgeving (AVG) ook een opgave. En in die zin is de AVG een welkome katalysator om het proces van de opslag van gegevens transparanter te maken. Always look at the bright site of live. Dat lijkt mij geen probleem met de naderende zomervakantie.

Namens het bestuur Ad Vos

Share This